ناونی‌نوشت

روزمرگی‌های یک ناونی مغموم
منم دشنام پست آفرینش...